bip.gov.pl
A A A K

SmodBIP

Zadania

Inspekcja realizuje zadania z zakresu ochrony zdrowia zwierząt oraz bezpieczeństwa produktów pochodzenia zwierzęcego w celu zapewnienia ochrony zdrowia publicznego.

Inspekcja wykonuje swoje zadania w szczególności przez:

 1. zwalczanie:
  1. chorób zakaźnych zwierząt, w tym zapobieganie wystąpieniu, wykrywanie i likwidowanie ognisk tych chorób,
  2. chorób zwierząt, które mogą być przenoszone na człowieka ze zwierzęcia lub przez produkty pochodzenia zwierzęcego, zwanych dalej "zoonozami", lub biologicznych czynników chorobotwórczych wywołujących te choroby;
 2. monitorowanie zakażeń zwierząt;
 3. badanie zwierząt rzeźnych i produktów pochodzenia zwierzęcego;
 4. przeprowadzanie kontroli weterynaryjnej w handlu i wywozie zwierząt oraz produktów w rozumieniu przepisów o kontroli weterynaryjnej w handlu;
 5. sprawowanie nadzoru nad:
  1. bezpieczeństwem produktów pochodzenia zwierzęcego, w tym nad wymaganiami weterynaryjnymi przy ich produkcji, umieszczaniu na rynku oraz sprzedaży bezpośredniej,
  2. wprowadzaniem na rynek zwierząt i ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego,
  3. wytwarzaniem, obrotem i stosowaniem środków żywienia zwierząt,
  4. zdrowiem zwierząt przeznaczonych do rozrodu oraz jakością zdrowotną materiału biologicznego,
  5. obrotem produktami leczniczymi weterynaryjnymi, wyrobami medycznymi przeznaczonymi dla zwierząt oraz warunkami ich wytwarzania,
  6. wytwarzaniem i stosowaniem pasz leczniczych,
  7. przestrzeganiem przepisów o ochronie zwierząt,
  8. przestrzeganiem zasad identyfikacji i rejestracji zwierząt oraz przemieszczaniem zwierząt,
  9. przestrzeganiem wymagań weterynaryjnych w gospodarstwach utrzymujących zwierzęta gospodarskie;
 6. prowadzenie monitorowania substancji niedozwolonych, pozostałości chemicznych, biologicznych, produktów leczniczych i skażeń promieniotwórczych u zwierząt, w produktach pochodzenia zwierzęcego, w wodzie przeznaczonej do pojenia zwierząt i środkach żywienia zwierząt;
 7. prowadzenie wymiany informacji w ramach systemów wymiany informacji, o których mowa w przepisach Unii Europejskiej;
 8. prowadzenie rejestru zakładów umieszczających na rynku produkty pochodzenia zwierzęcego;
 9. Nadawanie weterynaryjnych numerów identyfikacyjnych podmiotom prowadzącym działalność w zakresie produkcji i transportu produktów pochodzenia zwierzęcego oraz podmiotom prowadzącym działalność nadzorowaną z zakresu:
  1. przewozu zwierząt,
  2. organizowanie targów, wystaw, pokazów,
  3. obrotu zwierzętami i ich skupu,
  4. prowadzenia miejsc gromadzenia zwierząt, odpoczynku lub przeładunku,
  5. prowadzenia punktu kopulacyjnego,
  6. prowadzenia zakładu drobiu,
  7. prowadzenia chowu i rozrodu ryb,
  8. prowadzenia schronisk dla zwierząt,
  9. chowu zwierząt dzikich utrzymywanych przez człowieka,
  10. utrzymywania zwierząt gospodarskich w celu umieszczania na rynku tych zwierząt oraz ich produktów,
  11. zbierania i transportowania, przetwarzania ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego;
 10. kontrole nad prawidłowością realizacji zadań przez lekarzy weterynarii wyznaczonych przez Powiatowego Lekarza Weterynarii;
 11. przygotowywanie decyzji w I-ej instancji;
 12. prowadzenie dokumentacji z wykonywanych zadań oraz sprawozdawczości wynikającej z obowiązujących przepisów;
 13. współpracowanie z właściwymi organami administracji rządowej i jednostkami samorządu terytorialnego.
Opublikował: Marcin Birgiel
Publikacja dnia: 20.09.2012
Podpisał: Marcin Birgiel
Dokument z dnia: 20.09.2012
Dokument oglądany razy: 3 422